Formularz zwrotu towaru PDF

I. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Umowa sprzedaży dotycząca zakupu danych produktów w Sklepie jest zawierana pomiędzy klientem, a MG Group Sp. z o.o. i ma charakter terminowy - trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez klienta.

 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionych produktów bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi produkty i świadczenia, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia.

 3. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze możliwość jego ewentualnego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 4. Przy odstąpieniu od umowy klient ponosi koszty zwrotu towaru.

 5. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  • W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  • W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  • O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.II. Reklamacje.

 1. Sklep zobowiązany jest do wydania towarów bez wad. Wszystkie towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 2. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora, obowiązującą na terenie Polski. Warunki realizacji gwarancji i czas jej trwania są określone w karcie gwarancyjnej wystawianej przez gwaranta, o czym klient będzie poinformowany na stronie produktowej. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

 3. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że MG Group Sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez MG Group Sp. z o.o. albo MG Group Sp. z o.o. nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

 4. MG Group Sp. z o.o. rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni MG Group Sp. z o.o. nie ustosunkuje się do żądań klienta, oznacza to, że żądania klienta zostały uznane za uzasadnione.

 5. Sprawdzenie stanu i określenie charakteru uszkodzenia przesyłki dokonane w obecności kuriera, w tym w szczególności sporządzenie protokołu szkody, ułatwi MG Group Sp. z o.o. rozpatrzenie reklamacji.III. Zwrot należności Klientom.

 1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku wystąpienia okoliczności zobowiązujących MG Group Sp. z o.o. do zwrotu należności wpłaconych przez klienta, zwrot ten następuje w możliwie najkrótszym czasie, jednak nie później niż w terminie 14 dni.

 2. Zwrot należności następuje na rachunek bankowy z którego nastąpiła płatność, lub rachunek bankowy wskazany przez klienta. W przypadku wątpliwości, MG Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości klienta składającego polecenie zwrotu.

 3. MG Group Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedokonanie zwrotu należności wynikłe w związku z przekazaniem przez klienta błędnych danych.